/ Joanna Nogala - Page 2

Author: Joanna Nogala

Kara umowna –  praktyczne aspekty jej stosowania
Prawo pracy

Kara umowna – praktyczne aspekty jej stosowania

Kara umowna jest często spotykanym w praktyce zapisem umownym, którego celem jest zabezpieczenie terminowości oraz prawidłowości wykonania zobowiązań umownych.\ Kara umowna przy zobowiązaniach niepieniężnych Kara umowna jest z pewnością rozwiązaniem wygodnym i korzystnym dla strony, na rzecz której ma nastąpić ewentualna jej zapłata, niemniej jednak należy pamiętać, że jej zastrzeżenie w umowie nie zawsze jest…

Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy
Prawo pracy

Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy

Pracodawca zatrudniający pracowników, chcąc zabezpieczyć swoje interesy przed niekorzystnymi dla niego działaniami pracowników, może zawrzeć z nimi umowę o zakazie konkurencji zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy. Instytucję tę, tzw. zakaz konkurencji, regulują szczegółowo przepisy art. 1011 – 1014 kodeksu pracy (dalej jako: „KP”). Czym jest zakaz konkurencji? Istotą umowy o…

Normy czasu pracy i usprawnienia urlopowe osób niepełnosprawnych
Prawo pracy

Normy czasu pracy i usprawnienia urlopowe osób niepełnosprawnych

Czas pracy osób niepełnosprawnych uregulowany został w szczególności w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z dnia 14 listopada 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), dalej również jako: „ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. Umowa o pracę na zastępstwo jako szczególna forma umowy o pracę…

Umowa o pracę na zastępstwo jako szczególna forma umowy o pracę na czas określony
Prawo pracy

Umowa o pracę na zastępstwo jako szczególna forma umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest szczególną formą umowy o pracę na czas określony. Jak sama nazwa wskazuje, ta forma umowy stosowana jest przez pracodawców w sytuacji gdy zachodzi konieczność zastąpienia pracownika, który przez jakiś czas nie świadczy pracy, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona. Jako przykłady takiej…

Ruchomy czas pracy i tryb jego wprowadzenia
Prawo pracy

Ruchomy czas pracy i tryb jego wprowadzenia

Ruchomy czas pracy uregulowany w art. 1411 KP  wprowadzony został przepisami ustawy z  dnia 12.7.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 896). Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r. Ruchomym czasem pracy jest taki rozkład czasu pracy, w którym pracownik pozostaje…

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne
Prawo administracyjne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi publiczne

Za działki gruntu wywłaszczane pod drogi publiczne, których własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobom wywłaszczonym odszkodowanie. Podstawa prawna Ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku Nr…

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
Prawo administracyjne

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: „ugn”) ustalenie wysokości odszkodowania następuje po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z dowodów w postępowaniu administracyjnym, w związku z tym podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie, stosownie…

Zabezpieczenie środków pieniężnych nabywcy w umowie deweloperskiej
Umowy

Zabezpieczenie środków pieniężnych nabywcy w umowie deweloperskiej

Przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej) zakup mieszkania wiązał się dla nabywcy z dużo większym ryzykiem niż obecnie. Związane było to z brakiem odpowiednich przepisów regulujących procedurę zapłaty na rzecz dewelopera. Obowiązująca obecnie ustawa deweloperska przewiduje  natomiast cztery sposoby ochrony środków pieniężnych nabywcy: zamknięty…

Dane osobowe pracowników – obowiązek ich udostępnienia i możliwości przetwarzania
Prawo pracy

Dane osobowe pracowników – obowiązek ich udostępnienia i możliwości przetwarzania

Zgodnie z przepisem art. 221 §1 Kodeksu Pracy (dalej również jako: „KP”), pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Umowa o pracę na zastępstwo jako szczególna forma umowy o pracę na…

Zadaniowy czas pracy
Prawo pracy

Zadaniowy czas pracy

Zadaniowy czas pracy uregulowany został w przepisie art. 140 kodeksu pracy (dalej również jako: „KP”). System ten charakteryzuje się tym, że czas pracy pracownika określony jest wymiarem jego zadań. Umowa o pracę na zastępstwo jako szczególna forma umowy o pracę na czas określony Możliwości wprowadzenia zadaniowego czasu pracy Zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach…